Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Đại Vệ Chí Dị - Trận ngũ hành.

Năm Mậu Tý, Sáng Quyết kinh thành bày trận Thổ, thắng lợi giòn giã. Thâu tóm được đất Tây Hà về kinh thành, thế lực lớn mạnh không lường.

Đến giữa năm Mâụ Tý, trời làm trận Thuỷ bất ngờ, Sáng Quyết trở tay không kịp, đổ lỗi do dân chúng ỷ lại triều đình.

Canh Dần, nhà Sản năm thứ 65. Sáng Quyết nhân kỷ niệm ngàn năm kinh thành mở trận Kim, tiền đổ về như nước. Qua năm đó, Quyết thực túc, binh cường. Bèn dồn binh lực, bày kế thâu tóm ngai vàng. Trước đó để kế hoạch thành công, Quyết sai phó tướng là Phi Không sang Tề câu kết với thiên triều để làm hậu thuẫn.

Mấy năm sau đó, nhà Chúa bị Vương phủ tấn công. Vương cậy vào đại tướng Trăm Xanh dũng mãnh làm tiên phong, đánh phá phủ Chúa liên miên, bắt sống được anh em nhà họ Dương ở đất Cảng, thừa thắng Trăm Xanh vâng mệnh Vương sấn thẳng tới bộ Hình vây hãm phó thượng thư bộ Hình là Báu Mã.

Hai bên đương giằng co, Báu Mã trước làm quan xứ Thiên Trường, đất ấy loạn dăm lần , Mã đều dẹp yên. Tài cầm quân không phải là thường, Mã đóng thành, phòng thủ chặt chẽ. Sai người đưa thư nhờ bọn Nhiên Liệu Mới do Bằng Phong thống lĩnh từ bên ngoài ứng cứu, bên trong có bọn Bốn Công yểm trợ.

Trăm Xanh ròng rã mấy tháng bao vây không làm gì nổi. Vương thấy vậy nóng ruột, bèn gọi Sáng Quyết vào thương nghị, hứa sẽ nhường ngôi cho Sáng Quyết khi dẹp xong loạn nhà Chúa. Quyết về mới sai bọn tuỳ tướng tâm phúc là Sáng Lộc, dẫn toán quân tinh nhuệ Kinh Kỳ Mới phục sẵn ngoài thành bộ Hình.

 Sáng hôm đó, Báu Mã dẫn quân ra thành nghênh chiếm Trăm Xanh, đánh nhầu từ sáng đến chiều bất phân thắng bại. Hai bên khua chiêngrút quân về. Mã dẫn quân gần về đến thành, bỗng gặp Sáng Lộc. Mã chưa kịp chào hỏi, Lộc đã phất tay ra hiệu, tên phục kích bắn như mưa. Báu Mã trở tay không kịp, bị dính tên chạy vội vào thành đóng cửa. Vết thương nặng, Chúa sai người chạy chữa mãi không khỏi. Mã nằm trên giường bệnh cầm tay Chúa khóc nói.

- Thần vốn trải qua trăm trận, không hề khinh suất. Chỉ tại không ngờ Sáng Quyết đã mật ước với Vương Phủ. Thế của Trăm Xanh đã mạnh, nay lại thêm bọn Kinh Kỳ Mới đánh úp, thần khó có thể vững được. Nếu có mệnh hệ gì xin Chúa đoái hoài đến trưởng nam.

Chúa bảo.

- Việc đã đến nước này, không còn cách nào gỡ kịp, đừng để bị địch bắt sống.

Báu Mã hiểu ý, thu xếp việc nhà, gượng đứng dậy tổ chức cưới vợ cho con trai, sau đó tự vẫn.

Mấy tháng sau, tự nhiên Trăm Xanh đổ bệnh, Vương đưa sang đất Cờ Hoa chưã trị nửa năm ròng, bệnh tình không thuyên giảm. Trăm Xanh đưa về quê được dăm bữa thì thác.

Xanh thác đi, Vương buồn bã mất hết nhuệ khí, đóng cửa phủ không bàn chuyện chính trị. Chúa nhân đà ấy trong hội nghị Sản uỷ trung ương mười  đánh cho bọn thân vương thảm hại. Sáng Quyết đang lên như diều, gặp trận Tín Nhiệm do Vương phát động bị Chúa tương kế tựu kế, Quyết hạ bậc thấp nhất. Quân sĩ cũng mất hết nhuệ khí.

 Đến năm Giáp Ngọ, Sáng Quyết thấy quân sĩ nản lòng, tinh thần xuống sức mà thời gian đến đại hội Sản không còn nhiều. Quyết bèn nhân cớ 60 năm kỷ niệm giải phóng kinh thành, mở trận Hoả. Dùng 30 tỷ để đốt pháo hoa, khoa trương thanh thế.

Quyết bên ngoài cấu kết với Tề, bên trong có bọn bộ Binh hỗ trợm bên trên có Vương, bên dưới trướng quân sĩ hùng hậu, lại thuê thêm bọn dư luân viên trong nước và ngoài nước phao tin yểm trợ. Tuy thất trận Tín Nhiệm nhưng thực lực còn mạnh vô cùng.

Màu xuân năm Ất Mùi, Quyết họp tuỳ tùng nói.

- Năm sau là đại hội Sản Uỷ thời gian không còn nhiều, việc đã gấp. Nếu không tranh thủ làm lấy phiếu thì không kịp.

Bấy giờ dưới trướng  Quyết có một vị hoà thượng dòng Mật Tông, vốn là tâm phúc của Quyết, chuyên kinh doanh thần thánh, phụ trách nguồn thu bổng lộc của Quyết từ hồi còn làm thương thư bộ Văn. Hoà thượng tên chữ là Sơn Nam, mặt mũi tinh anh, tháo vát, nhanh nhẹn, am hiểu thuật bùa chú, phong thuỷ. Hoà thượng Sơn Nam kết giao với các doanh nghiệp, ngân hàng làm chỗ cầu nối để nhận tiền hối lộ cho Quyết, bởi thế Quyết cực kỳ tin tưởng.

Hoà thượng tâu.

- Ngũ hành có 5 trận, chủ tướng bày trận Thổ, Trận Hoả, Trận Kim đều thắng lợi, duy có trận Thuỷ là bất lợi, trận ấy do trời bày. Giờ theo ý bần tăng, chủ tướng bày Trận Mộc.

Quyết hỏi.

- Trận ấy bày sao ?

Hoà thượng đáp.

- Xưa Hàn Tín bày trận Bối Thuỷ, là trận đánh có ý nghĩa tìm trong cái chết để lấy sự sống. Lúc nguy cấp người ta sẽ có cách để chuyển bại thành thắng. Nay thế chủ tướng yếu, thời gian không còn nhiều. Thuỷ là trận mà ta thất bại, giờ bày trân Mộc, đặt tên là Bối Mộc Trận. Trận này như trận sinh tử cuối cùng, được làm vua, thua về hưu. Phàm bí quyết của trận này là phải cấp tốc, khốc liệt. Xin chặt hết những cây cổ thụ, thay thế nguồn sinh khí mới bằng một loại cây khác, tạo thành một vòng cung quanh kinh thành để giữ chặn không cho vương khí thoát, chỉ để duy nhất hương Bắc của mẫu triều chiếu rọi. Ắt sẽ thành công.

Quyết quay sang hỏi bọn Sáng Lợi, Thế Cỏ.

- Ý các ngươi ra sao.?

Sáng Lợi đáp.

- Kế hay.

Quyết hỏi.

- Hay thế nào ?

Lợi đáp.

- Xưa nay bọn lưu manh giang hồ thành danh, đàn em theo chúng nhiều, bởi chúng làm nhiều việc sai trái mà không bị trị. Càng làm nhiều cái sai mà càng không bị trị, chứng tỏ thế lực mạnh, có âm phúc, có vận khí. Quan lại nhà Sản cũng không khác gì bọn lưu mạnh giang hồ, đánh hơi rất thính. Chặt cây là việc nguy hại, thiên hạ ắt sẽ phản đối. Càng phản đối chúng ta càng chặt, người đời thấy chúng ta làm sai mà chả sao cả, như thế họ càng tin chúng ta vững manh, có thực lực.

Thế Cỏ đế thêm vào.

- Quan lại nhà Sản chỉ theo chủ tướng nào dám tìm cơ hội kiếm tiền. Cây cối kinh thành là vật thiêng liêng, lại rất giá trị về tiền của. Nếu chúng ta dám chặt hạ cây bán lấy tiền nuôi quân, thử hỏi nếu như chủ tướng làm vương, có cái gì mà không dám làm vì quân sĩ. Vụ này phải làm cho quân sĩ chúng ta  không những nhìn ra chúng ta thực lực mạnh thế nào, mà còn thấy theo chúng ta sẽ có tương lai sáng lạn đến đâu.

Quyết gọi quan công sai trấn thủ kinh thành là Hạnh Thuỷ lại hỏi.

- Dân chúng tụ tập làm loạn thì ngươi nghĩ sao.?

Hạnh Thuỷ đáp.

- Đằng nào dân chúng cũng tụ tập, thà để tụ tập phản đối chặt cây còn hơn để tụ tập phản đối chuyện Tề xâm lược. Chuyện chặt cây dễ đối phó hơn chuyện dân chúng tụ tập phản đối nước Tề. Trước sau năm nào công sai kinh thành cũng phải đi giải tán tụ tập, không thể tránh khỏi chuyện này hay chuyện khác.


Quyết thấy tuỳ tướng đều ủng hộ, bèn sai Hoà Thượng Sơn Nam gặp bọn doanh nhân nói đóng góp ít tiền gọi là xã hội hoá để che giấu mục đích, đồng thời về vẽ bản đồ trấn yểm. Lệnh cho Thế Cỏ huỷ động nhân lực triển khai gấp thế trận. Truyền cho bọn Sáng Lộc tiếp ứng khống chế dư luận. Khai trận sai Hạnh Thuỷ làm tiên phong, đánh mở màn ở phía tây kinh thành.

Bối Mộc Trận diễn ra ở kinh thành, trong vòng tuần lễ, thảm sát được 2 nghìn cây xanh. Nhựa cây tứa máu, lá cây tơi tả , đường phố trống hoác tan hoang. Quyết và Thế Cỏ ngồi trong phủ liên tục đốc suất quân tiến công, thế như vũ bão.

Lúc trận mới mở, bất ngờ dân chúng không kịp trở tay, mãi sau bọn dân đen mới hoàn hồn. Có  Tú Đèn vốn là phó thương thụ bộ Đài treo mũ từ quan thấy bất bình, bèn lên tiếng phản đối. Dân chúng hưởng ứng rầm rầm, biểu tình, phản đối xảy ra khắp nơi...trát từ khắp nơi đưa đến.

Bằng Phong nhớ mối thù cũ năm xưa bọn Kinh Kỳ Mới phục bắn tên Báu Mã, liền dẫn đám Nhiên Liệu Mới công kích đánh thẳng  Bối Mộc Trân.

Quyết bảo quân sĩ tạm ngừng, họp tuỳ tùng lại nói.

- Giờ đã xong nửa phần, dân chúng phản ứng, quan lại các nơi kêu ca. Đúng như kế hoạch đã định. Đây là lúc cho thiên hạ thấy chúng ta làm sai mà chẳng ai có thể làm gì được chúng ta. Mau cho người đưa công văn sang bộ Binh nhờ bọn tuyên huấn chính trị trợ giúp, lệnh cho các dư luận viên trong ngoài lên tiếng cùng lúc.

Lập tức bọn bô Binh xung trận xông vào giữa đám phản đối, bọn dư luận viên bên trong bên ngoài đánh tỉa gây hoang mang. Công sai kinh kỳ bủa các ngả tìm đối tượng nào phản đối hăng nhất để khống chế.

Quyết thấy phần tiếp theo đã theo dự tính, bèn chọn ngày, thân chinh cưỡi ngựa, mặc giáp ra giữa trận tuyên bố.

- Đúng sai thế nào là việc kinh thành, không có ai được phép can thiệp. Mọi việc để kinh thành tự xử trí.


Chúa đi tuần du về, thấy Quyết bầy Bối Thuỷ Trận, không dám manh động, cho người dò la. Sau đó họp tuỳ tướng nói.

- Thế của Quyết còn mạnh, không thể đương đầu. Nhưng cũng không thể mất măt, việc này phải uyển chuyển.

Chúa sai tuỳ tướng thảo công văn, chả ra trách, chả ra khen, cũng chả nói là phủ Chúa xử lý. Chỉ nói chung chung kinh thành làm thì kinh thành tự xử lý, có gì báo lại cho bên phủ Chúa.

Bọn kinh thành thấy công văn phủ Chúa thấy an tâm, họp lại kiểm điểm binh mã. Tổng kết Quyết nói.

- Trận này tổn thất không đáng kể, chiến thắng ròn rã vô cùng, đánh cả trận lớn kinh thiên động đia, dang tiếng vang xa bốn bể mà thiệt hại chỉ vài ba tiểu tướng bị thương. Quan lại bốn phương, trên dưới trong triều đều khiếp sợ uy chúng ta. Giờ để thêm phần vững chắc, mai ta sẽ tuần du miền Trung khích động những kẻ chống Cờ Hoa. Càng nhiều kẻ chống Cờ Hoa thì chúng ta càng vững vàng ở đại hội Sản Uỷ tới.

Nói rồi Quyết sắp xếp tuỳ tùng tuần du miền Trung.

 Sứ Tề cho người phi ngựa thâu đêm về thiên triều báo.

- Xứ Vệ toàn bọn bất lương, tráo trở. Duy chỉ có Sáng Quyết người châu Hoan, mặt mũi phương phi, sáng láng, trán rộng cằm vuông, mắt như sao, miệng như hùm . Trí lực vẹn toàn, một lòng trung trinh son sắt với Tề. Sau Vệ Kinh Vương thì nước Vệ  không ai bằng đươc người ấy. Nước Vệ còn người như vậy thì còn giúp đỡ được, xin chớ bỏ phí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.