Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Đại Vệ Chí Dị

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.
Nước Vệ theo lệ nhà Sản cứ 5 năm bầu lại vua một lần, đến năm thứ 70 triều nhà Sản thời Vệ Kính Vương đệ nhất là năm cuối cùng của một kỳ vua.
Những năm cuối cuộc chém giết tranh giành ngôi báu, phân lại ngôi vị bao giờ cũng diễn ra khốc liệt.
Người đất mũi Kiên họ Nguyễn, tên chữ là Bạo từ một lính cứu thương leo lên ngôi tể tướng, ở ngôi này 10 năm. Những đời tể tướng trước không ai tạo được quyền lực mạnh ngang ngửa có lúc lấn át cả vua như Bạo. Vì thế thiên hạ gọi Bạo là Chúa.
Vệ Kính Vương họ Nguyễn, tên chữ là Kính người đất Đông Ngàn, đậu tiến sĩ ở Bạch Dương năm Tân Dậu đời Vệ Xuẩn Vương. Đến năm Tân Mão được bầu làm vua thay cho Vệ Cường Vương.
Ấy là hai kẻ đương tranh chức vua nước Vệ, bên dưới là một đám đại thần cũng nhăm nye, chờ hai con hổ tranh nhau tử thương là nhảy vào thế chỗ. Bọn dưới liên hoành, hợp tung, kết giao nay lúc này, mai thế khác tuỳ theo thế vận xoau chuyển về bên nào. Đấy là bọn Tấn Tứ người đất Long Yên hay bọn Sáng Quyết, Cả Sáng, Quảng Phệ, Đường Hoang....
Vệ Kính Vương lúc mới lên ngôi, lập ra hai đạo quân là ban Nội Chính và Kinh Tài, chọn tướng Trăm Xanh lại đại tướng Nội Chính, làm quân tiên phong dương cờ chống tham nhũng tiến đánh bọn Chúa Bạo. Trăm Xanh đánh mấy trận lẻ tẻ thành công, nhưng không làm nhà Chúa suy suyển. Vương bèn mật bàn với Tứ Tấn gọi Cả Sáng từ phía nam về phong cho làm thương thư bộ Hình, hàm đại thần nghị chính. Tiếp đến Vương mật bàn với bọn Quảng Phệ, Sáng Quyết hỗ trợ đằng sau Trăm Xanh tấn công phủ Chúa.
Thế là nước Vệ mấy năm tao loạn, chinh chiến liên miên. Trăm Xanh sau khi áp thành vây khốn khiến cho tướng nhà Chúa là Báu Mã phải trong thương, lâm bệnh chết. Thế thắng đến nơi xốc tới dịnh bắt sống Bạo đem trị tội, bất ngờ Trăm Xanh đột tử.
Bọn Quảng Phệ nắm bộ Binh, thấy Trăm Xanh chết làm ngừng trệ cuộc tấn công. Quảng Phệ nóng lòng muốn lập công bèn một mặt lên biên giới hội ngộ tướng Tề hẹn sẽ khởi binh bắt sống Bạo. E lúc đó có biến nên nhờ Tề phục quân ứng cứu. Tề nhận lời, Quảng Phệ bèn về sắp đặt quân thủ túc phương Nam, đợi Bạo tuần du là nhào vô bắt sống. Quảng Phệ bày trận xong, giả vờ công du phương Tây tránh tiếng. Nào ngờ mưu ấy bị phát giác, tướng của Quảng bị hạ sát khi đang âm mưu. Chúa nhân đó đem binh đánh cho Quảng Phệ suýt chết, Quảng nhờ Vệ Kính Vương và Tề che chở mới giữ được mạng sống. Nhưng thương tích nặng nề không còn sức để tranh đoạt ngôi vương nữa.
Chúa thoát hiểm, chặt được hai tướng tiên phong của Vệ Kính Vương. Quyền khống chế cả thiên hạ. Vệ Kính Vương thấy vậy gọi Tứ Tấn lại bàn mưu, Tứ Tấn nói.
- Chỉ có ba điều cần phải làm bây giờ là hạ uy tín, tìm thủ túc, nghi binh.
Vương thấy đúng ý, gật đầu. Năm đó Vương giả bộ chán chường, không thiết tha gì đến chính sự. Mặt khác ngầm hứa hẹn bọn Xuân Phước, Tứ Tấn, Quảng Phệ chuẩn bị binh mã định ngày khởi sự. Tứ Tấn nói.
- Bạo có hai hổ tướng, một là Tô Điền phó thương thư bộ Hình, hai là Chính Vượng phó thương thư bộ Binh. Đó là hai cánh của Bạo, chặt được hai cánh này Bạo chỉ còn là con gà, muốn thịt thế nào cũng được.
Vương bảo.
- Nếu vậy ta sắc phong cho Tô Điền làm giáo sư, đưa vào danh sách ứng cử đại thần nghị chính. Tô Điền sẽ lưỡng lự đóng quân, không dám theo điều động của Bạo. Chính Vượng thấy Điền được phong chức mà mình không được dòm tới, trong lòng sẽ sinh đố kỵ với Điền mà không còn lòng dạ dụng binh nữa.
Tứ Tấn nghe vậy, đứng phắt dậy về soạn chỉ, phong cho Tô Điền làm giáo sư dâng lên cho Vương. Vương nói với triều Sản , Tô Điền con cháu khai quốc công thần Lê Dĩ Tô Giản, không cậy thế cha ông , tự trau dồi kiến thức nay có bằng tiến sĩ, vậy đợt tới sẽ xem xét phong đại thần nghị chính.
Chính Vượng thấy danh sách không có tên mình, buồn lắm quay về trại, đóng cửa uống rượu tì tì. Còn Tô Điên bụng mừng rỡ, cám ơn bọn Vệ Kính Vương, Tứ Tấn rối rít.
Vương bảo Tứ Tấn.
- Giờ đánh được chưa.?
Tấn nói.
- Phải nghi binh cho đối thủ bất ngờ.
Nói rồi Tứ Tấn gọi thủ hạ mang giáp trụ, lên ngựa dẫn quân tiến đến phía Nam, lập thế Vay Nợ mà đánh Bạo.
Bạo nhìn thế trận quen, nói với tả hữu.
- Trận này phá mấy lần, Tư Tấn ngu si không hiểu binh pháp, dùng lần nào cũng thất bại còn dùng làm chi.
Bạo xua tiểu tướng ra phá trận Vay Nợ, tiểu tướng cầm kích xông vào trận , dùng chiêu Lạm Phát Ổn Định quần với Tư Tấn vài chục hiệp thì Tấn đánh chiêng cho lui quân.
Đến hội nghị trung sản thập tam họp ở kinh thành. Bạo ung dung đến họp không mang theo tuỳ tướng tâm phúc, ỷ rằng bọn tướng tá dũng mãnh trong triều kẻ đã dưới trướng mình, kẻ đã vong mạng, kẻ đã bạc nhược tinh thần.
Nào ngờ vào hội, một tướng từ đâu xông ra không nói không rằng nhằm Bạo mà chém nhầu mấy nhát, chiêu thức tuy cũ nhưng ảo diệu khôn lường.
Bạo lùi lại, quân cận vệ ùa tới giữ Chúa. Bạo nhìn ra tướng ấy là Văn Bắc, trước kia là trấn thủ đất Ninh. Mấy năm trước được bọn Vệ Kính Vương triệu về làm phó thương thư bộ Hình. Văn Bắc nhận mật lệnh, về giữ kín mình thu thập đời tư gia đình nhà Bạo, luyện tinh thông nhuần nhuyễn thế công phá đời tư. Đến ngày đó thấy Vương nháy mắt là rút đao thi triển.
Bạo thấy ra là Văn Bắc, bèn hỏi tả hữu.
- Tô Điền ở đâu mà không biết Văn Bắc thế nào. ?
Chính Vượng nói.
- Văn Bắc nó theo Kính, Tấn từ lâu, nằm mât phục ở bộ Hình. Bọn Tô Điền biết nhưng làm ngơ để được phong tước tiến sĩ, hàm đại thần nghị chính. Giờ gọi Tô Điền không tới ứng cứu ta đâu.
Chúa thấy vậy, bèn cố sức phá vòng vây hội nghị thập tam thoát ra ngoài. Trên đường về định ghé vào trạm nghỉ phía Bắc dưỡng quân. Nào ngờ đến nơi thấy trên công thành phó tể tướng Xuân Phước, trán bóng, miệng mỏng, mắt trắng dã đứng sẵn nói.
- Việc đây đã có ta chủ trì, đang nhiều việc, mời ngài về gấp phủ mà lo liệu.
Thì ra Xuân Phước đã nhận được chỉ dụ của Vệ Vương trước đó.
Nguyên là Vệ Kính Vương bố trí Văn Bắc trong hội nghị, nhưng biết thế Bạo mạnh, chưa hạ được ngay. Bèn sai Tư Tấn nói với Xuân Phước cứ tranh thủ lúc Bạo phá vây, dẫn quân đến chiếm phủ chúa phía Bắc. Làm tiêu hao lực đối thủ.
Chúa về đến phủ, quân báo tin mọi mặt đều có giặc vây. Muốn biết Chúa số phận thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.