Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Đồng Tâm -Tất cả đều do Nguyễn Phú Trọng

Liên tục trong những năm 2018, 2019 Trọng chỉ đạo ban tư tưởng phải sớm nghiên cứu lý luận và tìm cách ngăn chặn phong trào đang có xu hướng phát triển này.

Ngày 23 tháng 6 năm 2019 Ban Tuyên Giáo đăng tải bài viết  lý luận về chủ nghĩa dân tuý, bài viết có tiêu đề.

=====================
Về chủ nghĩa dân túy và đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện của nó ở Việt Nam hiện nay.

 '' Chủ nghĩa dân túy có các đặc điểm chính là: 1- Là chế độ chính trị theo đuổi những chính sách được dân chúng ủng hộ trong một giai đoạn ngắn; 2- Là việc lấy một số nhóm sắc tộc hoặc chủng tộc được coi là “nhân dân” làm nền tảng cho tính chính danh của chế độ; 3- Là phong cách của các nhà lãnh đạo, cầm quyền tự xưng là người đại diện trực tiếp của nhân dân, hướng niềm hy vọng (và cả sự phản kháng) của người dân vào những hành động tức thời. Ngày nay, thậm chí đã xuất hiện những hình thức biểu hiện của chủ nghĩa dân túy mới, như chủ nghĩa dân tộc dân túy (populist nationalism), chủ nghĩa dân túy mới (neo-populism), với những thủ đoạn chính trị mang tính chất mị dân của một số giới chính trị tác động vào quan điểm, tâm lý của đám đông người dân (cử tri) để kêu gọi, tổ chức phong trào nhằm lôi kéo, tranh thủ quần chúng, giúp nhiều nhà dân túy giành được quyền lực, tạo ra những thay đổi lớn về tương quan lực lượng có lợi cho mình trên chính trường và làm thay đổi chính sách. 

=======================

Chủ nghĩa dân tuý là hiểm hoạ đáng sợ nhất cho sự tồn vong của đảng CSVN, quan điểm của chủ nghĩa này thì lợi ích người dân và đất nước là trên hết cả. Nếu xu hướng này phát triển tại Việt Nam, đương nhiên việc xét lại quan hệ với Trung Cộng là điều sẽ được đem ra bàn bạc rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng CSVN và TQ có đem lại được lợi ích gì thiết thực cho dân tộc, đất nước Việt Nam hay không?

Tạp Chí Quốc Phòng ra bài viết ngày 22 tháng 10 năm 2018 của tiến sĩ Nguyễn Trấn Thành, thuộc viện chủ nghĩa xã hội khoa học mang tiêu đề.

Phong trào chống chủ nghĩa dân tuý trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Bài viết của tiến sĩ Thành có đoạn.

-----------------------------------

Để ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện mới chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam, đòi hỏi vừa phải tăng sức đề kháng của cơ thể xã hội, của mỗi người dân, lành mạnh hóa đời sống chính trị - xã hội trong nước, vừa phải tích cực ngăn chặn những tác động của chủ nghĩa dân túy từ ngoài vào, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế của “thế giới phẳng” hiện nay.

Đi liền với đó, cần hết sức coi trọng củng cố lòng tin vững chắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Điều đó chỉ có được khi quyết tâm của Đảng được chuyển hóa thành hiệu quả thực tế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được ngăn chặn, đẩy lùi.

-----------------------------------------------------

Để rõ hơn thái độ của ĐCSVN , nhất là thái độ của người đứng đầu đảng Nguyễn Phú Trọng, chúng ta cần kiên nhẫn đọc thêm một bài trên báo Nhân Dân về vấn đề này, bài báo ra ngày 14 tháng 5 năm 2018 đăng tải trên báo Nhân Dân của trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng. Thưởng chính là người được Nguyễn Phú Trong giao đề án chống chủ nghĩa dân tuý. Bài viết có tiêu đề.

Chủ nghĩa dân tuý và những cảnh báo đối với Việt Nam.

Trong bài viết này, Thưởng lấy những căn cứ từ những tài liệu của đảng từ năm 2016 và phát biểu quán triệt của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm xương sống chủ đạo cho bài viết.
Bài viết của Võ Văn Thưởng có đoạn.

-----------------------------------------------------

khi những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng tình hình phức tạp để mưu đồ cá nhân, phe nhóm, dẫn đến nguy cơ một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hào hứng đón nhận các phát ngôn, hành động dân túy. Phải nhận diện và cảnh giác với những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị Việt Nam. Có thể đánh giá, ở Việt Nam đã có những biểu hiện bước đầu của phát ngôn, lời nói, hành động mang tính dân túy. Ta dễ dàng nhận thấy những biểu hiện này qua các phát ngôn theo kiểu “nói cho sướng miệng”, không đúng chủ trương, đường lối, nguyên tắc của Đảng, bỏ qua những quy định pháp lý, thiếu tính khả thi, vượt quá hoặc không đúng thẩm quyền của một vài cá nhân được sự tung hô của những tờ báo non nớt về chính trị, của một vài “thủ lĩnh” trên mạng xã hội, thu hút được quan tâm của quần chúng vì “lạ khẩu vị”. Thực tế ấy đã được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”(10). Nó rất gần với những gì đã và đang xảy ra trên thế giới, ở chỗ những phát ngôn, lời nói và hành động mang tính dân túy đã nhất thời lấy được lòng dân vì những cá nhân này đã biết khai thác tâm lý chán ngán của người dân về hình ảnh mô phạm, nhàm chán của các chính trị gia chính thống, “sử dụng thứ ngôn ngữ mạnh mẽ, cực đoan nhưng dễ hiểu với đa số mọi người, hứa hẹn về quyền lợi cho số đông, thổi bùng ý niệm về sự xung đột lợi ích giữa các nhóm đa số và thiểu số…”(11). Ở một khía cạnh khác, những cá nhân, những con người hành xử theo hướng dân túy như đã nói ở trên cũng đã thu được những kết quả, trở thành “nhân vật của truyền thông”

tiếp tục kiên định thực hiện một cách chủ động, linh hoạt và sáng tạo chiến lược đối ngoại trong hội nhập quốc tế, với nguyên tắc bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc theo phương châm “hội nhập là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu, bất lợi”(14). Điều cần nhấn mạnh là, không chỉ vì quá cảnh giác với chủ nghĩa dân túy mà chúng ta lại tự cô lập, đứng ngoài “cuộc chơi”của thế giới. Song, cũng không phải chỉ vì muốn quan hệ và “làm ăn” mà phải luôn “làm theo đám đông”, mà phải chấp nhận, đánh đổi tất cả, và qua đó để cho chủ nghĩa dân túy có điều kiện xâm nhập và nảy sinh ở Việt Nam

-------------------------------

Tổng kết các bài viết trên cho thấy Việt Nam đang rất lo sợ chủ nghĩa dân tuý phát triển mạnh, sẽ làm tan ra sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Những yếu tố cơ bản của chủ nghĩa dân tuý mà đảng CSVN chỉ ra là.

- Cá nhân quan chức trong đảng, một nhóm chính trị trong đảng tận dụng những vấn đề nào đó về lợi ích dân tộc để thổi bùng lên chủ nghĩa dân tuý.

Ứng vào các điều chỉ ra trong nguy cơ chủ nghĩa dân tuý tại Việt Nam, Đinh La Thăng là kẻ nguy hiểm số 1 vì những phát biểu mang tính dân tuý, như bài Trung Cộng, muốn bắt tay với Mỹ...Đinh La Thăng là ví dụ điển hình trong lớp cán bộ quan chức cao cấp của đảng có những biểu hiện ủng hộ xu hướng  phát triển của phong trào dân tuý. Không biết ông ta vô tình hay có chủ ý, nhưng có lẽ ông ta vô tình thì đúng hơn. Với bản tính thích những phát biểu thật nóng, thật mạnh vào những vấn đề người dân đang muốn nghe, vô tình Đinh La Thăng thành kẻ tích cực đầy chủ nghĩa dân tuý trong mắt kẻ bảo thủ, độc tài Nguyễn Phú Trọng và bọn nham hiểm ném xương là Trương Tấn Sang.

Cũng chiếu theo những gì mà bộ phận lý luận của Nguyễn Phú Trọng chỉ ra, thì ông cụ Kình ở làng Hoành xã Đồng Tâm cũng là một dạng tích cực đẩy mạnh chủ nghĩa dân tuý đang được nhân dân hưởng ứng khắp nơi.

Yếu tố mà đảng chỉ ra về chủ nghĩa dân tuý là.

1- là đảng viên
2- có những phát ngôn dân chúng ủng hộ
3-phát ngôn không đúng chủ trương của đảng.
4- tự xưng đại diện cho hy vọng hay phản kháng của nhân dân
5-  sử dụng ngôn ngữ dể hiểu, hứa hẹn về lợi ích cho một đám đông, thổi bùng xung đột giữa lợi ích một nhóm này với một nhóm khác.
6- trở thành nhân vật truyền thông.

Hãy xem Facebook của Nguyễn Long, phóng viên báo CAND về vụ Đồng Tâm để thấy những bài viết cổ vũ việc công an tiến quân vào Đồng Tâm và thái độ của hắn về dân tuý, dân chủ.


Ông cụ Kình người thôn Hoành, 84 tuổi đời, 58 năm tuổi đảng được thượng tướng Bùi Văn Nam kẹp hồ sơ báo cáo lên tổng bí thư, chủ tịch nước rằng ông đang là một nhân vật truyền thông, đang đi trái chủ trương của đảng, đang có những lời lẽ dễ hiểu để  dẫn dụ đám đông, ông đang được dân chúng coi như một vị tiên ông giáng thế...cần xử lý triệt để.

Thế là kẻ đa nghi đố kỵ và chỉ muốn mình duy nhất là một người già cao tuổi được kính trọng trên đất nước này, Nguyễn Phú Trọng đã cho Bùi Văn Nam được tự do hành động theo cái phương châm đối phó đã vạch trong chỉ đạo từ trước.

- Chủ động, sáng tạo, kiên quyết, không để bị đông. Không cần phải vì làm ăn với nước ngoài mà nhân nhượng để chủ nghĩa dân tuý lọt vào nước ta.

Những gì mà thượng tướng an ninh Bùi Văn nam đã làm, đúng như những gì Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra, quá sáng tạo, quá kiên quyết trước giờ chưa ai sáng tạọ và kiên quyết hơn.

Đó là đưa quân tập kích, tiêu diệt thẳng tay cụ Kình.

Cụ Kình mà mục tiêu của đề án Chống chủ nghĩa dân tuý. Vì thế khi cụ bị giết, tất cả các dư luận viên của ban tuyên giáo đều được huy động vào cuộc. Đối với chúng, cụ là một phong trào dân tuý, một nguy cơ khiến đảng CSVN bị suy yếu chứ không đơn thuần là một cụ già đi đòi đất cho dân.

 Đến đây chúng ta hiểu sao cụ Kình bi giết nhẫn tâm thế, và báo chí với dư luận viên vào cuộc rầm rộ chưa từng có để lên án cụ đông đảo chưa từng có như thế.

Việc giết cụ Kình sẽ được thông báo với Trung Quốc là một chiến dịch trấn áp phong trào dân tuý, chứ không đơn thuần là xô xát do mâu thuẫn đất đai. Bản báo cáo sẽ là cụ Kình lợi dụng mâu thuẫn đất đai để khởi xướng xu thế dân tuý trong xã hội. 

Tuy nhiên về phía châu Âu và phía Hoa Kỳ, họ đang xem xét đây có phải là cuộc đụng độ do mâu thuẫn đất đai hay là một cuộc trấn áp dân chủ, dân tuý  bằng bạo lực có chủ đích từ phía chính quyền cộng sản Việt Nam. Nếu họ xác định đây là một trò trấn áp man rợ, giết một người để đe doạ một phong trào dân chủ, dân tuý thì câu trả lời của họ sẽ gắn theo những hiệp ước thương mại bất lợi cho Việt Nam.

Tập sẽ cười, Trọng cũng cười. Vì thế nào thì quyền lực của ĐCSVN sẽ tồn tại. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.